Δικαιολογητικά

α)Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελουμένων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα katartisi151.eydevek.gr από  Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 00:00:01.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα
 2. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (Βεβαίωση προυπηρεσίας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας). 
  • Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ως αποδεικτικό της ηλικίας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.grή θεωρημένη από Δημόσια αρχή(η οποία θα απευθύνεται στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ, στην οποία να δηλώνει:
 1. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
 2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
 4. το ΑΜΚΑ μου είναι …………………… και το ΑΦΜ μου είναι ………………………

Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων.

β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσουν οι ωφελούμενοι μετά την αρχική επιλογή τους

Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλει:

 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίουμε εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος.
 2. Δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής κατάστασης κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα, δηλαδή την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής. Αναλυτικότερα απαιτούνται :

  Για τους Εργαζόμενους:

  Πριν την 1η συνεδρία συμβουλευτικής, ο  ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει:

  • το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3(αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, καθώς και κάθε τροποποίησή του.

  Κατά την ολοκλήρωση της 1ης συνεδρίας και εντός των επομένων 30 ημερών, ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής.

  • Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία της 1η συμβουλευτικής) ή

  Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

  • Ανάρτηση Υ/Δ (από το gov.gr ή θεωρημένη από δημόσια αρχή) στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα»

  ΚΑΙ

  • Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η συμβουλευτική) ήταν εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση του εργαζομένου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς).

  Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

  Για τους εποχικά εργαζόμενους, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την είσοδο στο πρόγραμμα (ήτοι 1η συμβουλευτική). Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

  • Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)

                  ΚΑΙ

  • Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.grή θεωρημένη από Δημόσια αρχή(η οποία θα απευθύνεται στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ), στην οποία να δηλώνει (επιλέξτε αναλόγως τη περίπτωση):
 • Απόδειξη πληρωμής (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική) ή
 • Αντίγραφο ΑΠΔ (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).

Α. Δεν συμμετέχω σε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση / συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης

Ή

Β. Συμμετέχω στο/στα κάτωθι πρόγραμμα / προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

- Τίτλος έργου / προγράμματος & αντικείμενο Κατάρτισης : .............

B.1. Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εν λόγω  δράση που συμμετέχω

Β.2. Βεβαιώνω ότι δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των αντικειμένων κατάρτισης με τη παρούσα Δράση

Β.3. Βεβαιώνω ότι είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης της παρούσας δράσης

Σημαντική Σημείωση Α: Η προσκόμιση των προαναφερθέντων στοιχείων (ή ψηφιακών ισοδύναμων αυτών), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δε θα καταβάλλεται τόσο το εκπαιδευτικό επίδομα, όσο και βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σημαντική Σημείωση Β: Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά απόδειξης εργασιακής κατάστασης κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα, η ΕΥΔΕ ΒΕΚ δύναται να απευθύνεται στο ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να αντλεί αυτοματοποιημένα δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προς απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων των ωφελούμενων, καθώς επίσης και προς απλούστευση της διαδικασίας ανάρτησης των δικαιολογητικών που περιγράφονται παραπάνω.

Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

Footer Image