Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής 5ου κύκλου αιτήσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η

διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις από 30-08-2023 έως 10-09-

2023, στο πλαίσιο της υπ ́αριθ. 649/08-09-2022 Πρόσκλησης.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτούνται κατά φθίνουσα σειρά:

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων-Επιλαχόντων (Πίνακας Α) και

Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων (Πίνακας Β)

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης

του πίνακα.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη

διεύθυνση [email protected] αφού συμπληρωθεί ο κωδικός της αίτησης (ΚΑΥΑΣ)

και ο λόγος ένστασης με τεκμηρίωση.

Στην ιστοσελίδα της δράσης https://katartisi151.eydevek.gr/ και πιο συγκεκριμένα στο

πεδίο Υποβληθείσες Αιτήσεις ο υποψήφιος κάνοντας αναζήτηση μπορεί να ενημερωθεί για

τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

Το σύνολο των ενστάσεων θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων προς

εξέταση μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων θα αποφανθεί επί των ενστάσεων, εντός

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική

ημερομηνία λήξης τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (Οριστικός Πίνακας αποτελεσμάτων) θα

δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα https://katartisi151.eydevek.gr/ μετά την αξιολόγηση των

τυχόν ενστάσεων.

Footer Image