Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής 2ου κύκλου της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912

 

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής 2ου κύκλου αιτήσεων

με ημερομηνία υποβολής από 18/09/2022 έως 27/09/2022 

της υπ΄αριθ. 649/08-09-2022 Πρόσκλησης στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912.

 

Αγαπητή / έ υποψήφια / ε,

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 18/09/2022 έως τις 27/09/2022 καθώς και η αξιολόγηση των ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 649/08-09-2022 Πρόσκλησης.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται κατά φθίνουσα σειρά:

Οριστικός Πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων

.

.

Footer Image