Ανακοίνωση Νο 2 - Ενημέρωση σχετικά με την Οριστική Υποβολή της Αίτησης


Αγαπητή / έ υποψήφια / ε

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την δράση μας.

Στο άρθρο 4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται ότι: 

« …η Αίτηση Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των ζητούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρούσα, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την οριστική υποβολή αυτής». 

Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή σας κατά τη διαδικασία Υποβολής Αίτησης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Για το σκοπό αυτό και προς διευκόλυνσή σας, κατά την οριστική υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα το οποίο δεν θα πρέπει να αγνοήσετε!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να γίνει οριστική υποβολή της Αίτησης;

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, δεν επιτρέπονται αλλαγές ή μεταφόρτωση δικαιολογητικών και δεν είναι εφικτό να γίνει κάποια επεξεργασία στην αίτησή σας. Τέλος, μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων θα δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει λανθασμένα ή χωρίς δικαιολογητικά αιτήσεις και απορρίφθηκαν, να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση τους για τον επόμενο κύκλο αποτελεσμάτων

Ευχαριστούμε

Footer Image